Familjejuridik

Vi arbetar med boutredningar och övrig familjejuridik. Vår affärsidé är att på ett prisvärt och professionellt sätt hjälpa privatpersoner inom juridikens område.

Det finns mycket som ska redas ut efter en anhörigs bortgång. I första skedet gäller det att se över och göra en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder – att göra en bouppteckning.

Bouppteckning

Enligt lag ska en bouppteckning upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan lämnas till skatteverket senast en månad efter upprättandet. I särskilda fall kan man få anstånd. Det ska i så fall begäras inom tre månader från dödsdagen.

Bouppteckningen görs bland annat för att slå fast vilka som är delägare i dödsboet, för att kunna avsluta konton och sälja värdepapper. Om det i ett dödsbo inte finns någon fastighet och inga tillgångar utöver de som täcker begravningskostnaderna kan en enklare form av bouppteckning göras av socialförvaltningen via ombud. Den kallas dödsboanmälan.

Vi upprättar bouppteckningen på vårt kontor men även i vissa fall i bostaden.

Arvskifte

Efter det att bouppteckningen är registrerad skall, om det är två eller fler delägare i dödsboet, ett arvskifte upprättas. Arvskiftet är en handling vari man fördelar de tillgångar som finns mellan delägarna i dödsboet. Vi hjälper naturligtvis även till med arvskifte om man så önskar.

Priser

Bouppteckning från 10 000 kr

Arvskifte från 12 000 kr

Timkostnaden är 1 845 kr